İnternet; Şirketlerin Odağına Yerleşti ve Omurgası Oldu! (*)

İnternet, özel ve iş yaşantımızın kurallarını kökünden değiştirmeye devam ediyor. İnterneti kullanma yeteneğiniz “Pazardaki Yerinizi” belirleyecektir.  İnternetle birlikte şirketler şeffaf, hızlı ve daha iyi yönetilebilir olmak zorunda. Bu yetenekleriniz yoksa işiniz de yok olabilir.

Devlet, şirketlerin iş süreçlerini “İnternet”e taşıyıp kontrol etmeye başladı ve hızla yol alıyor. Bunlardan birkaç örnek genel fotoğrafı görmenize yararlı olacaktır.

KEP- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

KEP

KEP, bir elektronik postanın gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini sağlayan bir sistemdir. “Kayıtlı” olarak nitelenmesinin sebebi de budur. KEP, alıcıya iletim zamanını, gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini sağlamakta, inkâr edilmesini önlemekte ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal, geçerli, kesin delilleri sağlamaktadır. Gönderilerin içerikleri KEP hizmet sağlayıcıları tarafından okunamamakta, kopyalanamamakta ve saklanamamaktadır.

KEP Kullanım Alanları;

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP), aşağıdaki kullanım alanları ile iş ve özel hayatınızda bireyler ve kurumlarla yapacağınız tüm yazışmaların yanı sıra belge gönderimi ve alımlarında da güven, hız, zaman tasarrufu, kullanım ve takip kolaylığı sağlamaktadır.

Tebligat gönderimi/alımı, Ekstre gönderimi/alımı, Talimat gönderimi/alımı, Ödeme emri gönderimi/alımı, Bildirim gönderimi/alımı, İhtar, ihbar gönderimi/alımı, Mutabakat, sözleşme gönderimi/alımı, Fatura gönderimi/alımı, Beyanname gönderimi/alımı, Bildirge gönderimi/alımı, Teklif, sipariş, sipariş onayı gönderimi/alımı, Başvuru İşlemleri, Dilekçe gönderimleri/alımı, Duyuru ve çağrıların yapılması, İştirak taahhütnamesi gönderimi/alımı,  Sözleşme gönderimi/alımı, Müşteri Şikâyetlerinin Bildirilmesi/alınması, Özgeçmiş gönderimi/alımı

(MERSİS) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

En kısa tanımı ile MERSİS, şirket kimlik bilgi sistemidir. Şirketlerin kimliklendirilmesi ve ülke genelindeki tüm şirketlerin bir sistemde toplanması amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde ki tüm kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle (şirketler, dernekler, vakıflar vs) ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin tek sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir.

MERSİS sistemin amacı, ilk aşamada; Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan sermaye şirketleri ve kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sisteminin oluşturulması, sonraki aşamada ise; Esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ve diğer (apartman yöneticiliği vb) gibi gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesidir.

MERSİS, ile şirketler e-devlete entegre olacak ve örneğin şirket kuruluşları 10 dakikaya inecek, noterler e-noter olacak, şirketlerin ortaklık değişiklikleri vs. e-ortamdan izlenecektir.

Türkiye’de dört veri tabanı oluşturulmuştur;  Kimlik bilgilerinin olduğu “Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)”, adres bilgilerinin tutulduğu  “Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)”, Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu “Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)” ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu “Merkezi  Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)”.

Bu veri tabanlarının tamamlanması ile e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.

Son olarak E-Fatura da şimdilik belirli firmaları kapsamasına rağmen yakında tüm firmalara yayılacak, e-irsaliye ve e-ödeme de arkasından gelecektir.

Artık! Her şey daha şeffaf ve daha hızlı olacak..

Levent Karadağ

(*) : Bu yazı 2013 yılında Sanayi Life dergisinde yayınlanmıştır. 

 
Share