Akilli_sehirler_bildiri_kitabi

 

 

İÇİNDEKİLER

KONGRE AÇILIŞ KONUŞMALARI

Levent KARADAĞ

M. Oktay ALNIAK

Azize GÖKMEN

 

BİLDİRİLER

DİJİTAL YARGININ NERESİNDEYİZ? UYAP (Ulusal

Yargı Ağı Projesi) Kullanımı ve Algısı

Ali ÖZCAN -Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı

Av. Mustafa Veysel GÜLDOĞAN

 AKILLI EVLERE VE REZİDANSLARA İLİŞKİN

SOSYOLOJİK ve PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Arzu BİLİCİ, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 AKILLI OKULLAR İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Nihal BEREKET, Gökhan GÖKSU, Çağla HULAGÜ, Bilgin METİN

Boğaziçi Üniversitesi,Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 FİBER OPTİK DAĞITIK ALGILAMA YÖNTEMİYLE

ALT YAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Dr. Cemal GEMİCİ, Cymsoft Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

 E-SERVİS PERFORMANS ÖLÇÜMÜ – BELEDİYELER

Y. Ceren ORDU, e-Devlet Araştırma Merkezi, Enformatik

Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Ali ARİFOĞLU, e-Devlet Araştırma Merkezi, Enformatik

Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fatih ÖMRÜUZUN, e-Devlet Araştırma Merkezi, Enformatik

Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Y E R E L Y Ö N E T İ M L E R D E E – D E V L E T Y G U L A M A L A R I :

İ S TA N B U L İ L İ V E B E L E D İ Y E Y Ö N E T İ M L E R İ N D E

K U L L A N I L A N E – D E V L E T H İ Z M E T L E R İ N İ N

D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ

Zümrüt Ecevit SATI, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler

Fakültesi, İşletme Bölümü, Zeki ÖZEN, Fatma Önay

KOÇOĞLU, Elif Kartal KARATAŞ, Çiğdem Selçukcan EROL

 AKILLI YAPILARDA SİBER GÜVENLİK F ARKINDALIĞI

Dr.Ender ŞAHİNASLAN, Bank Asya, BT Risk Yönetimi

Uygum ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi, İstanbul

Önder ŞAHİNASLAN, Maltepe Üniversitesi, Bilişim Bölümü

 AKILLI ŞEHİRLER ENERJİYİ VE DOĞAYI KORUR

Gökhan Taneri VURAL

E – D E V L E T W E B S İ T E L E R İ N İ N K U L L A N I L A B İ L İ R L İ K

V E G Ü V E N İ L İ R L İ K A N A L İ Z İ

Cemile TOKGÖZ BAKIROĞLU, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Esad ESGİN, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Bölümü

 B E L E D İ Y E L E R D E C O Ğ R A F İ B İ L G İ S İ S T E M L E R İ N İ N  K U L L A N I M I

M. Erkan UÇANER, Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Şube Müdürü

Eylem KAYA, Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi CBS Uzmanı

 YA Ş A N A B İ L İ R Ş E H İ R L E R M O D E L İ N İ N K U R U L M A S I V

E B İ L İ Ş İ M – İ L E T İ Ş İ M T E K N O L O J İ L E R İ N İ N B U

M O D E L Ü Z E R İ N D E E T K İ S İ

M. Erdal BALABAN 1, Serra ÇELİK 2 , Şebnem ÖZDEMİR3

İstanbul Üniversitesi,İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,

 A K I L L I B İ N A L A R V E Y E R E L ( D E N ) Y Ö N E T İ M

Tu n a y A L K A N , MEB, MTE Genel Müdürlüğü, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup

Başkanı

 Ç Ö P K O N T E Y N I R D O L U L U K TA K İ P S İ S T E M İ

Z e k i A LT I N D A Ğ – Yu s u f Ö Z D E M İ R

K A M U Y Ö N E T İ M İ N D E T Ü M E VA R I M İ Ç İ N Y E R E L B İ R

Ö R N E K : A N K A R A Y E R E L E – K A T I L I M A R A Ş T I R M A S I

M. Kemal ÖKTEM,Hacettepe Universitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 R F I D TA B A N L I E V İ Ç İ H A R E K E T TA K İ P S İ S T E M İ

Mehmet Suleyman UNLUTURK , Kaan KURTEL , Siyar ÖZTÜRK

Department of Software Engineering, Izmir University of Economics,

 E N E R J İ V E A LT YA P I

M e t i n Ş A H İ N , B i l g i s a y a r Y ü k s e k M ü h e n d i s i

T Ü R K L E R İ N T E K N O L O J İ K V E B İ L İ Ş İ M A L A N I N D A K İ Ö R N E K Ç A L I Ş M A L A R I

Ö ğ r t . G ö r . N e c a t i AY D I N , B a h ç e ş e h i r Ü n i v e r s i t e s i

 A K I L L I Ş E H İ R L E R İ N O L U Ş T U R U L M A S I N D A D E N E Y İ M S E L Ö Ğ R E N M E P L A T F O R M L A R I N I N K U L L A N I M I

O s m a n C İ R C İ , Simart Ltd.Şti. ve İde Bilişim Ltd.Şti.

O k a n T U N A , Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

1A K I L L I B İ N A L A R V E Y E R E L ( D E N ) Y Ö N E T İ M

Tu n a y A L K A N – MEB, MTE Genel Müdürlüğü, Eğitim

Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanı

 A K I L L I Ş E H İ R L E R D E TO P L U M S A L YA Ş A M V E B İ L G İ Y Ö N E T İ M S İ S T E M L E R İ

Adnan KARADAŞ- Denetik Uluslararası belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, Genel Müdür

B E L E D İ Y E L E R İ N E L E K T R O N İ K D Ö N Ü Ş Ü M Ü V E

B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E L E R İ N D E E – K A T I L I M

S A Ğ L A M A D A S O S Y A L M E D Y A’ N I N R O L Ü

B u r a k P O L A T, M i r a D E M İ R H A N

 K E N T S E L S İ S T E M L E R D E H A B E R L E Ş M E A LT YA P I S I N I N P E R F O R M A N S I ; İ S K İ Ö R N E Ğ İ

Mehmet ÜNAL, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,

İSKİ Bilgi İşlem Donanım Şube Müdürü